Drukuj 

Regulamin

Spis treści
  1. Definicje
  2. Informacje podstawowe
  3. Rejestracja
  4. Korzystanie z Platformy
  5. Zamieszczanie Ogłoszeń
  6. Promocja Ogłoszeń
  7. Odpowiedzialność
  8. Reklamacje
  9. Postanowienia końcowe
I. Definicje
Administrator- podmiot, który zarządza i rozwija platformę nrynek.pl, jakim jest ZAPART ANDRZEJ A.Z. GWARANCJA z siedzibą w Opolu kod pocztowy: 45-285 
przy ul. Szarych Szeregów 34D, NIP: 754-210-83-06, tel. 608-539-991, email: kontakt@nrynek.pl.
 
Użytkownik- osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przyznana zostaje zdolność 
prawna. Użytkownikiem nazywamy osobę, która korzysta z platformy nrynek.pl (jest na niej zarejestrowana). 

Konto- zbiór danych, jaki wiąże się z Użytkownikiem w momencie rejestracji na Platformę, dzięki niemu Użytkownik będzie w stanie dokonywać określonych 
działań w ramach nrynek.pl.
 
Platforma - internetowa platforma online, jaka dostępna jest w domenie nrynek.pl i prowadzona jest przez Administratora. 

Regulamin- niniejszy regulamin, który określa zasady korzystania z Platformy. 

RODO- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych.

Przedmiot handlu- usługa albo rzecz oferowana na Platformie, która jednocześnie jest zgodna z Regulaminem. 

Ogłoszenie- utworzone przez Użytkownika i zamieszczone na Platformie ogłoszenie, czyli dane, treść, a także zdjęcia udostępnione przez Użytkownika, 
które są zgodne z Regulaminem. 

II. Informacje podstawowe

Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się i przestrzegania Regulaminu. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia z obowiązku przestrzegania go. 
Regulamin to warunki korzystania z Platformy, określa on prawa i obowiązki Użytkownika oraz prawa, obowiązki, a także zakres odpowiedzialności 
Administratora. Cel Platformy to umożliwienie Użytkownikom dokonywania transakcji, poprzez ułatwienie dodawania Ogłoszeń na Platformie, wspierania 
wzajemnej komunikacji między Użytkownikami oraz rozszerzania potencjalnego kręgu odbiorców Ogłoszenia. 

III. Rejestracja
1. Rejestracja na Platformie wymaga posiadania aktywnego adresu email. 
2. Rejestracja oraz używanie konta są bezpłatne.
3. Niedozwolone jest rejestrowanie Kont na dane osób fikcyjnych lub postronnych, a także na tymczasowy email. 
4. Użytkownik może posiadać i korzystać wyłącznie z jednego Konta na Platformie.
5. Rejestracja na Platformie jest dostępna w dwóch formach:
- poprzez formularz rejestracyjny, znajdujący się na Platformie;
- poprzez istniejące już konto serwisu Facebook lub Google.
- poprzez dodawanie Ogłoszenia, jeżeli wcześniej Użytkownik nie rejestrował się na Platformie.
6. Niezależnie od sposobu rejestracji Konto na Platformie zostaje w pełni uaktywnione dopiero po kliknięciu w link, który zostaje automatycznie wysłany na email Użytkownika. 
7. Użytkownik z chwilą akceptacji Regulaminu oświadcza, iż zapoznał się z jego treścią i wyraża zgodę na wszystkie jego warunki, a także zobowiązuje się do ich przestrzegania.
8. Użytkownik zawsze ma możliwość usunięcia Konta. 
9. Użytkownik zawsze ma możliwość zgłoszenia prośby o dane na temat jego aktywności, które są zbierane przez Administratora. Administrator ma nie mniej niż 14 dni na realizację zgłoszenia. 

IV. Korzystanie z Platformy
1. Korzystanie z Platformy jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Użytkownika na warunki określone w Regulaminie. 
2. Korzystanie z Platformy jest bezpłatne:
- platforma nie pobiera opłat za dodawanie, edytowanie oraz usuwanie Ogłoszeń;
- platforma nie pobiera prowizji od transakcji przeprowadzanych między Użytkownikami.
3. Użytkownik za pomocą aktywnego konta na Platformie może umieszczać swoje Ogłoszenia, do których ma zapewniony pełny dostęp w celu edycji treści lub ich usunięcia. Użytkownik samodzielnie 
decyduje o treści Ogłoszenia, jednakże powinna być ona zgodna ze stanem faktycznym, obowiązującym prawem oraz nie powinna naruszać praw autorskich, praw Administratora oraz osób trzecich. 
4. Użytkownik za pomocą aktywnego konta na Platformie ma możliwość rozpoczęcia korespondencji z innymi Użytkownikami w celu dokonania transakcji. 
5. Użytkownik jest zobowiązany do podawania prawdziwych i aktualnych danych. Administrator nie odpowiada za treść i zawartość Ogłoszeń. 
6. Dane Użytkownika, pojawiające się w Ogłoszeniu, mogą być wykorzystywane tylko do nawiązania kontaktu w celu dokonania transakcji. Niedozwolone jest korzystanie z nich w innej intencji. 
7. Zawarcie i realizacja transakcji, a także wszelkie płatności dotyczące transakcji odbywają się bezpośrednio między Użytkownikami. Administrator nie bierze udziału oraz nie odpowiada za transakcje
 i spory Użytkowników oraz za wszelkie możliwe utracone dobra i korzyści finansowe i niematerialne.
8. Konkretny Przedmiot handlowy może być przedmiotem wyłącznie jednego Ogłoszenia. Zabrania się wystawiania tego samego Przedmiotu handlowego w tym samym czasie w różnych Ogłoszeniach. 
Jeżeli Użytkownik posiada większą ilość sztuk Przedmiotu handlowego i chce wszystko poddać transakcji, to musi załączyć informację o ilości Przedmiotu handlowego w treści Ogłoszenia. 
9. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Platformy w sposób, który nie zakłóci jej funkcjonowania. 
10. Użytkownikowi zabrania się rozsyłania lub umieszczania na Platformie niezamówionej informacji handlowej (spam). 
11. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszystkie czynności dokonane w ramach i w związku z korzystaniem z Platformy.
12. Administrator może uniemożliwić Użytkownikowi pełne lub częściowe korzystanie z Platformy, jeżeli Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu. Przywrócenie pełnej funkcjonalności konta następuje
tylko po ustaniu przyczyny. Jeżeli przywrócenie pełnej funkcjonalności nie będzie możliwe, a Użytkownik ma na koncie przedpłacone środki, to możliwy jest ich zwrot.
13. Zabronione jest pobieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie rozwiązań technicznych, elementów graficznych i innych elementów strony WWW, podlegają one ochronie prawnej w zakresie praw autorskich. 
 
V. Zamieszczanie Ogłoszeń
1. Publikacja Ogłoszenia następuje w chwili wypełnienia wszystkich obowiązkowych pól w formularzu dodawania ogłoszenia, zaakceptowania Regulaminu oraz innych wymaganych zgód i zatwierdzenia 
publikacji na Platformie.
2. Publikacja Ogłoszenia na Platformie dokonywana przez Użytkownika jest bezpłatna.
3. Administrator umożliwia Użytkownikom umieszczenie Ogłoszeń na Platformie, nie ingerując w ich treść oraz formę, jeżeli są one zgodne z Regulaminem.
4. Zabronione jest dodawanie Ogłoszenia z Przedmiotem handlu, który znajduje się na liście zakazanych Przedmiotów handlu. 
5. Użytkownik w każdej chwili emisji Ogłoszenia ma prawo do edycji czy też usunięcia Ogłoszenia.
6. Tytuł oraz treść Ogłoszenia powinien być zgodny ze stanem fizycznym, faktycznym i prawnym, nie może wprowadzać w błąd, a także zawierać form kontaktu (numerów telefonów, emailów) oraz odnośników 
do stron internetowych. 
7. Użytkownik zobowiązany jest do powiązania treści Ogłoszenia z przedmiotem Ogłoszenia.
8. W momencie publikacji Użytkownik oświadcza, iż jest autorem tekstu, którym jest treść jego Ogłoszenia.
9. Użytkownik zobowiązuje się do prawidłowego oznaczenia swojego Ogłoszenia jako Ogłoszenia osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej lub jako Ogłoszenie przedsiębiorcy (czyli osoby 
prawnej, jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, która ma możliwość we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania oraz osoby fizycznej prowadzącej działalność
gospodarczą).
10. Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie zamieszczać na Platformie Ogłoszenia bez podanej ceny (nie dotyczy to pracy i firm).
11. Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie zamieszczać na Platformie Ogłoszenia oznaczonego danymi osobowymi innej osoby fizycznej lub firmy.
12. Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie zamieszczać na Platformie Ogłoszeń, które są przedmiotem praw osób trzecich, gdy Użytkownik nie posiada oficjalnej licencji lub zgody od podmiotu
uprawnionego do przesyłania lub zamieszczania takich Ogłoszeń.
13. Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie zamieszczać na Platformie zdjęć Przedmiotu handlowego, które są opatrzone znakiem graficznym innych serwisów, formą kontaktu (numerem telefonu, adresem, 
adresem poczty elektronicznej, adresem WWW) oraz obrazów, które nie przedstawiają Przedmiotu handlowego (zwłaszcza treści reklamowych, logotypów firm i serwisów internetowych).
14. Użytkownik ma możliwość zamieszczenia odnośnika do filmu, który znajduje się w serwisie YouTube i jest bezpośrednio powiązany z Przedmiotem handlu. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za 
odnośniki (linki), jakie zostały zawarte w Ogłoszeniu. 
15. W momencie sfinalizowania transakcji lub po wygaśnięciu oferty Użytkownik ma obowiązek bezzwłocznego usunięcia Ogłoszenia z Platformy. 
16. Dopuszczalne jest dodanie tylko jednego Ogłoszenia dotyczącego danego Przedmiotu handlu. Ten sam Przedmiot handlu nie może być przedmiotem dwóch lub więcej Ogłoszeń w tych samych lub różnych 
miastach, w tych samych lub różnych kategoriach. 

VI. Promocja Ogłoszeń
1. Jeżeli Użytkownik chce zwiększyć atrakcyjność Ogłoszenia, to może skorzystać z płatnych usług promocji Ogłoszeń Platformy. 
2. Ceny usług promowania Ogłoszeń zawarte są w tabeli poniżej:

MIEJSCE NA PŁATNE USŁUGI

3. Wszystkie ceny są cenami brutto, a także zawierają zgodny z obowiązującymi przepisami prawa podatek VAT.
4. Użytkownik ma możliwość wygenerowania faktury po zalogowaniu na Konto za dokonane wcześniej płatności. 
5. Za płatność odpowiada firma [NAZWA FIRMY].
6. Platforma nie pobiera prowizji ani opłat związanych z obsługą transakcji. 
7. Platforma nie odpowiada za czasową niedostępność płatności, która spowodowana została przez operatorów płatności, systemy bankowe lub osoby trzecie. 
8. Opłata za promowanie Ogłoszeń nie zostanie zwrócona Użytkownikowi w przypadku:
- gdy Ogłoszenie zostanie usunięte lub oznaczone przez Użytkownika jako sprzedane lub nieaktualne;
- gdy Ogłoszenie zostanie usunięte w związku z naruszeniem Regulaminu lub przepisów prawa. 
9. Po zakończeniu okresu promocji Ogłoszenia istnieje możliwość wykupienia promocji na kolejny okres.
10. Wysokość opłat może ulec zmianie, a wszelkie zmiany będą ukazane w procesie wyróżniania Ogłoszenia niezwłocznie po ich wprowadzeniu. (?)
11. Niedozwolone jest działanie Użytkownika, którego celem lub skutkiem będzie uniknięcie płatności w związku z naliczonymi przez Platformę opłatami.

VII. Odpowiedzialność
1. Użytkownik zobowiązuje się do przesyłania plików, które nie zawierają treści obraźliwych, niezgodnych z prawem, Regulaminem, nienaruszających dobrych obyczajów, treści, które nie zawierają wirusów 
lub makra, plików, do jakich nie ma praw autorskich albo zgody na rozpowszechnianie.
2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za publikowane treści (w tym zdjęcia lub inne pliki).
3. Administrator nie odpowiada za brak zainteresowania Ogłoszeniem.
4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności z treści przesyłanych plików.
5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zachowania i działania podjęte przez Użytkowników (i osób trzecich), które stanowią naruszenie przepisów Regulaminu, a także obowiązującego prawa. 
6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez Użytkowników, jakie wynikają z nieprzestrzegania Regulaminu.
7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za weryfikację tożsamości Użytkowników oraz danych, które podają. 
8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za Przedmiot handlu, który Użytkownik ogłosił na Platformie. 
9. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody, jakie powstały w wyniku zawarcia transakcji i umów sprzedaży przez Użytkowników wskutek zamieszczenia Ogłoszeń na Platformie (w tym szkody
powstałe przez niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie zobowiązań przez sprzedającego lub kupującego oraz innej strony transakcji).
10. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia Ogłoszenia lub zablokowania konta Użytkownikowi Platformy, który za pośrednictwem Platformy mógł zagrozić bezpieczeństwu innych Użytkowników albo 
gdy istnieje podejrzenie, że Użytkownik stwarza zagrożenie dla innych Użytkowników. 

VIII. Reklamacje
1. Wszelkie reklamacje związane z korzystaniem z Platformy należy kierować na adres poczty elektronicznej: kontakt@nrynek.pl
2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby, która zgłasza reklamację, czyli imię, nazwisko, adres do korespondencji, adres email, jak i również dokładny opis oraz powód reklamacji. 
3. Reklamacje, które będą następstwem niestosowania się do treści Regulaminu nie zostaną rozpatrzone. 
4. Użytkownik ma możliwość zgłoszenia reklamacji dotyczącej niewykonania lub nienależytego wykonania usługi przez Administratora w terminie 7 dni od dnia, w którym nie nastąpiło wykonanie usługi lub jej 
nienależyte wykonanie. 
5. Jeśli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Administrator ma możliwość zwrócenia się do Użytkownika o uzupełnienie reklamacji w odpowiednim zakresie. 
6. Administrator rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni od daty, w której otrzymał prawidłowo złożoną reklamację, a następnie za pomocą poczty elektronicznej informuje Użytkownika o sposobie jej rozpatrzenia.

IX. Postanowienia końcowe
1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu oraz ustalenia terminu, po jakim zmiana staje się skuteczna. Jeżeli termin, od którego zmiana będzie obowiązywać, nie został wskazany, to 
następuje on po 7 dniach od zamieszczenia informacji o zmianie Regulaminu na Platformie. Użytkownik zostanie poinformowany o zmianie Regulaminu poprzez drogę mailową, a także poprzez 
informację na Platformie.
2. Zmiana cennika usług świadczonych przez Platformę nie stanowi zmiany Regulaminu. 
3. Regulamin podlega prawu polskiemu. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i innych ustaw, aktów prawnych.
4. Wszelkie spory związane z usługami, które świadczy Administrator w ramach Platformy zostaną poddane właściwym sądom powszechnym.
Do góry